Home » Nieuws » Belangenorganisaties in debat met Kamercommissie VWS over tolkvoorziening

Belangenorganisaties in debat met Kamercommissie VWS over tolkvoorziening

maandag 9 december 2013De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Het kabinet is van plan om de AWBZ ingrijpend te hervormen. Dat is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Dit heeft ook gevolgen voor de tolkvoorziening. Op 13 december schuift een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan bij een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van VWS over dit onderwerp. Meld u snel aan om daarbij te zijn.


Wat verandert er?
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.
De tolkvoorziening in de leefsfeer (leefuren) werd tot nu toe ook betaald vanuit de AWBZ. Zorgkantoor Menzis regelt nu namens de overheid deze voorziening centraal voor alle doven, doofblinden en slechthorenden in Nederland. De overheid noemt dit ‘doventolkzorg’. Het gaat hier om gebarentolken en schrijftolken. De overheid wil dat gemeenten straks zelf de tolkvoorziening gaan regelen. Deze wet heet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wat vinden de belangenorganisaties?
De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, die zich onder de noemer Samen Sterk onder andere inzetten voor goede tolkvoorzieningen, zijn niet tegen de nieuwe ontwikkelingen. We vinden het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de zeer specifieke doelgroep van tolkgebruikers. Wij willen opbouwend meedenken en meepraten. De inzet van een tolk gebarentaal en/of schrijftolk is een zeer specifieke functie. Als die functie naar de gemeenten geschoven wordt, versnippert de landelijke expertise (zoals Menzis die nu bijvoorbeeld heeft). De kwaliteit van tolkvoorzieningen komt dan in gevaar. De belangenorganisaties willen garanties dat daar zeer serieus naar gekeken wordt. Daarom hebben wij een lijst met aandachtspunten gemaakt.
 
Overleg VWS
Op 20 november is er een bijeenkomst geweest over de overheveling van de tolkvoorziening van de AWBZ naar de WMO. Tijdens deze bijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers van de samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, de NBTG, de NVS, het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aanwezig. Omdat een beperkt aantal (namelijk ca. 6.000) doven en slechthorenden tolken inzet, komt deze groep in aanmerking voor landelijke inkoop. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenten een organisatie aanwijzen die de regeling voor hen allemaal gaat uitvoeren. De VNG gaat nu, samen met onderzoeksbureau Significant, kijken welke mogelijkheden en opties er zijn voor landelijke inkoop. Er wordt een aantal opties uitgewerkt  en besproken met de betrokken partijen. Ook met ons. Significant heeft de betrokken partijen gevraagd aandachtspunten aan te leveren waarmee zij rekening moeten houden in hun onderzoek. Significant oriënteert zich de komende tijd verder waarna half januari een vervolgoverleg gepland wordt.

Rondetafelgesprek vaste commissie
Op 13 december houdt de vaste Kamercommissie van VWS een rondetafelgesprek over het plan ‘herziening langdurige zorg’. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Meerdere deelnemers gaan in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de Kamercommissie gebruiken de input uit het rondetafelgesprek bij de behandeling van het plan tijdens het komende debat hierover, dat de week erna op 18 december plaatsvindt. Hoewel er op 20 november al goede afspraken zijn gemaakt, vinden we het belangrijk bij dit rondetafelgesprek aanwezig te zijn. Namens de samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zal Benny Elferink deelnemen aan het rondetafelgesprek. Benny is al een paar jaar vertegenwoordiger namens de belangenorganisaties op het gebied van zorg en tolkvoorziening. Hierdoor heeft hij veel deskundigheid op dit gebied.    
Publieke tribune
Iedereen die geïnteresseerd is,  kan de vergaderingen op 13 en 18 december bijwonen. Dovenschap reserveert namens alle belangenorganisaties plaatsen voor doven en slechthorenden met gebaren- en schrijftolken. Wilt u graag op 13 en/of 18 december op de publieke tribune aanwezig zijn? Klik dan hier voor meer informatie en aanmelden.

Dovenschap heeft aan het ondertitelingsteam van NOS gevraagd of het debat ondertiteld kan worden. De NOS heeft toegezegd dat er ondertiteling zal zijn als de vergaderingen worden uitgezonden op Politiek24. Uiteraard volgen wij het proces op de voet en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom dit proces.

© 2020 Soap & Signaal